Women’s Squash Week Calgary 2022

Ho Tze Lok wins five game all-Hong Kong final in Calgary …